Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II (dále jen „MAP II„) je projekt, jehož cílem je zvyšování kvality vzdělávání v regionu ORP Šlapanice a vytváření takových podmínek, které posilují spolupráci místních škol, zřizovatelů, obcí, uskupení či veřejnosti při práci na rozvoji vzdělávání v tomto území a řešení místních vzdělávacích specifik. Příjemcem a nositelem projektu je Místní akční skupina Slavkovské bojiště, ORP Šlapanice zároveň zasahuje na území místních akčních skupin Slavkovské bojiště, Bobrava a Moravský kras.  

MAP II navazuje na aktivity předchozího projektu MAP I, který byl v tomto území realizován v období od 1. 3. 2016 do 30. 9. 2017. Během první fáze bylo do projektu zapojeno 47 škol, bylo zpracováno 37 aktivit, ze kterých bylo 10 vybráno k realizaci. Proběhlo 34 setkání pracovních skupin a 33 vzdělávacích akcí a seminářů.  

MAP II je realizován v období od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2021. Do této fáze projektu je v současné době zapojeno 49 škol z území ORP Šlapanice. Úspěšně jsme navázali na MAP I nejen v rozvoji akčního plánování, tedy ještě intenzivnější realizací samotných vzdělávacích aktivit, ale projekt také prohlubuje vazby mezi aktéry v regionálním vzdělávání. Podařilo se nám významně posílit spolupráci mezi školami a školkami v území. 

Během školního roku 2018/2019 jsme již spolupracovali s nemalým množstvím odborníků i odborné veřejnosti z různých oblastí. V rámci Řídícího výboru pracovalo bez nároku na odměnu 17 členů. V pracovních skupinách zaměřených na rozvoj čtenářské, matematické gramotnosti, rovných příležitostí, předškolního vzdělávání a financování bylo začleněno 26 učitelů i ředitelů z celého Šlapanicka. 

Ve školním roce 2019/2020 dále rozvíjíme aktivity místního akčního plánování, tedy realizujeme vzdělávací aktivity, které vycházejí přímo z potřeb místních škol a školek, plánujeme aktivity na školní rok 2020/2021 a ustanovili jsme další pracovní skupinu, která je zaměřena na digitální kompetence.

Struktura projektu 

 1. Řídící výbor MAP

Řídící výbor je hlavním orgánem projektu a je přímo zodpovědný za komunitní akční plánování. Podklady pro tvorbu akčního plánu získává jednak od pracovních skupin MAP, jednak z území prostřednictvím realizačního týmu. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání v regionu. Řídící výbor se aktivně podílí na analytické, strategické i implementační části projektu. Navrhuje, projednává a schvaluje priority Strategického rámce, a to včetně těch investičních. Navrhuje, projednává a schvaluje aktivity spolupráce a aktivity škol a školských zařízení, resp. z nich tvořený akční plán. Aktuální složení Řídícího výboru zde.


2. Realizační tým MAP

Realizační tým projektu je veden manažerem projektu a poskytuje odbornou a administrativní podporu partnerství, organizačně zajišťuje naplňování klíčových aktivit projektu, vyhodnocuje průběh projektu a jednotlivých aktivit, připravuje podklady pro práci a jednání Řídícího výboru a pracovních skupin, zajišťuje komunikaci mezi všemi aktéry a pracovními orgány a také komunikuje o projektu navenek – se školami, zřizovateli, neformálními vzdělavateli, odborníky na různé oblasti vzdělávání, rodiči a veřejností. Kontakty na jednotlivé členy realizačního týmu na tomto odkaze.

3. Pracovní skupiny MAP

Pracovní skupiny jsou otevřené oborové diskuzní platformy složené z aktivních odborníků, především pedagogů a neformálních vzdělavatelů, popř. zástupců aktivní veřejnosti, se zájmem o oblast vzdělávání v regionu. Scházejí se v průběhu školního roku a vyjadřují se k námětům získaným realizačním týmem, navrhují možnosti rozvoje škol jako podklad pro akční plán a možnosti rozvoje spolupráce mezi školami, rodiči a dalšími aktéry ve vzdělávání. Výstupy své práce překládají Řídícímu výboru. V současné době se scházejí následující tematické pracovní skupiny: 

  • Pracovní skupina pro financování
  • Pracovní skupina pro čtenářská gramotnost
  • Pracovní skupina pro matematická gramotnost
  • Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání
  • Pracovní skupina pro digitální kompetence
  • Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Aktuální složení pracovních skupin zde.