Druhé kolo dotačního programu Dešťovka na efektivní hospodaření se srážkovou a odpadní vodou

7. 8. 2017 Alena Kováříková

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR dne 7. srpna 2017 vyhlašují druhé kolo dotačního programu Dešťovka na efektivní hospodaření se srážkovou a odpadní vodou. Cílem této Výzvy je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Po zkušenostech z prvního kola došlo k upřesnění definice tzv. suchých obcí. I pro druhé kolo Dešťovky platí, že se do suchých oblastí zařazují obce, které musely od roku 2014 zajistit pro své občany zásobování pitnou vodou cisternami, nebo zakázaly používat vodu na zalévání či napouštění bazénů, a to opakovaně minimálně ve dvou letech, či dlouhodobě minimálně na dobu tří měsíců v jednom roce. Nově však se na seznam suchých obcí dostanou také ty obce, které zákaz nevyhlásily veřejnou vyhláškou, ale jen například obecním rozhlasem či rozesláním hromadného e-mailu, a také obce bez veřejného vodovodu, kde starostové rovněž vyzvali občany k šetření s vodou.

V rámci Výzvy budou podpořeny následující aktivity:

  • Aktivita 1.5.B.1 – Akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů – Systémy pouze pro zálivku v obcích ohrožených suchem – zaměřena na podporu instalace systémů pro zachycení, akumulaci a využití srážkových vod pro zálivku v segmentu stávajících obytných domů v obcích ohrožených suchem, kde byl zaznamenán nedostatek vody. Výše dotace od 20 000 do 55 000 Kč.
  • Aktivita 1.5.B.2 – Akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů – Komplexní systémy pro využití srážkové vody jako vody užitkové – zaměřena na podporu instalace komplexních systémů pro hospodaření se srážkovou vodou v segmentu stávajících i nových obytných domů na území celé České republiky. Výše dotace od 30 000 do 65 000 Kč.
  • Aktivita 1.5.C – Akumulace a využití přečištěné odpadní vody v segmentu obytných domů – zaměřena na podporu projektů pro využití přečištěné odpadní vody v segmentu obytných domů. Výše dotace maximálně 105 000 Kč. Podporována jsou uvedená technická řešení:
    • systémy pro akumulaci a přečištění odpadních vod z umyvadel, van, sprch či dřezů neobsahujících fekálie a moč (tzv. šedé vody ve smyslu EN 12056);
    • systémy pro akumulaci a dočištění přečištěné odpadní vody odtékající ze stávajícího zařízení domovní čistírny odpadních vod.

Oprávnění žadatelé – majitelé a stavebníci rodinných a bytových domů nyní mají měsíc na přípravu žádostí, které začne SFŽP ČR elektronicky přijímat 7. září v 10:00 přes webové stránky www.dotacedestovka.cz. Ukončení příjmu žádostí o podporu odpovídá vyčerpání celkové alokace Výzvy, která činí 240 mil. Kč.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!