Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje Státní program na podporu úspor energie EFEKT III pro období let 2022–2027. Program se zaměří na podporu energetických úspor a snižování energetické náročnosti.

Vydání aktuálních pravidel očekáváme zároveň s vyhlášením výzev v 4Q 2023. Níže jsou informace z předcházející výzvy, ale neočekáváme velké změny.

Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

Předmět dotace: Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.

Maximální výše dotace:   500 000 Kč (90% způsobilých výdajů pokryje dotační titul, 10% podíl obec)

Cíl dotace: Dotace se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického managementu do praxe. Dotace se nevztahuje na ověření funkčnosti zavedeného systému formou certifikace, ale předpokládá se, že zavedený systém bude odpovídat požadavkům stanoveným ČSN EN 50001 nebo systémem environmentálního řízení a auditu (EMAS z anglického Eco-Management and Audit Scheme).

Způsobilé výdaje:

  • výdaje na tvorbu základních, normou ISO 50001 vyžadovaných dokumentů;
  • výdaje na definici procesů, odpovědnosti, toků informací apod.;
  • výdaje na přípravu a zpracování systému pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie (SW) do výše 59 999 Kč;
  • DPH – v případě, že žadatel nebude žádat o odpočet DPH na vstupu.

Zpracování místní energetické koncepce

Předmět dotace: Dotace je určena na zpracování místní energetické koncepce.

Maximální výše dotace:     Obec do 5 000 obyvatel

400 000 Kč (  90% způsobilých výdajů pokryje dotační titul, 10% podíl obec)

Cíl dotace: Dotace je určena na zpracování místní energetické koncepce, která by měla být nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce nebo dobrovolného svazku obcí. Místní energetická koncepce by tak měla být dokumentem, podle něhož by místní samospráva měla postupovat při komplexním řešení zajištění dodávky a spotřeby energie v příslušné lokalitě nebo také při dílčích řešeních v rámci jejích jednotlivých částí. Místní energetickou koncepci je možné vytvořit pro jednotlivé obce nebo města a také pro dobrovolné svazky obcí v případě, že jde o několik obcí, u kterých lze zpracovávat místní energetickou koncepci dohromady.

Způsobilé výdaje:    

  • výdaje na zpracování koncepce (externí spolupráce, případně odměna vlastnímu zaměstnanci);
  • DPH – v případě, že žadatel nebude žádat o odpočet DPH na vstupu;
  • výdaje na tisk koncepce;
  • výdaje na grafickou úpravu koncepce.