Výběr šablon

Výběr šablon je podmíněn dvěma faktory:

– Je nutné si vybrat šablonu z oblasti, jež byla na základě dotazníku vyhodnocena jako nejslabší.

– Je nutné koncipovat projekt tak, aby každý pedagogický pracovník školy podpořený z tohoto projektu dosáhl minimálně 24 hodin podpory (tzv. bagatelní podpory). Započítává se nejen DVPP, ale i vzájemná spolupráce, sdílení zkušeností apod.

Začátek fyzické realizace projektů

Z hlediska času se způsobilost výdajů posuzuje ve vztahu k datu zahájení fyzické realizace projektu. Možné datum zahájení (fyzické) realizace projektu je maximálně jeden měsíc před datem podání žádosti o podporu, nejdříve však 1. 8. 2016. Od tohoto data je možné projekt začít fyzicky realizovat.

V IS KP14+ jsou v žádosti o podporu uvedeny pojmy:

  1. Předpokládaná fyzická realizace projektu (povinné pole)
  2. Skutečná fyzická realizace projektu (nepovinné pole – je možné doplnit jak v žádosti o podporu, tak později na základě výzvy MŠMT před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace).

Od data skutečné fyzické realizace projektu se počítá doba trvání projektu (24 měsíců).

Od data podepsání Rozhodnutí o poskytnutí dotace se počítá monitorovací období v délce 6 měsíců (v první zprávě o realizaci tak může být vyhodnoceno období delší než 6 měsíců, v závěrečné zprávě o realizaci může být monitorovací období kratší).

Podmínky šablon

Je-li podmínka: určitý počet žáků ohrožených školním neúspěchem, žáků s potřebou podpůrného opatření 1:

–          Požadovaný počet takto specifikovaných žáků musí být ve škole po celou dobu realizace projektu (žáci se mohou měnit, ale stále musí být ve škole přítomen minimální požadovaný počet).

–          Požadovaný počet žáků uvedený v šabloně platí pro výši úvazku až do 1,0. Nad 1,0 se musí počítat jiní žáci do požadovaného počtu.

Je-li podmínka: personální šablona – min. 12 po sobě jdoucích měsíců:

–          Tato podmínka platí pro nastavení počtu šablon a pro uzavření pracovně-právního vztahu se zaměstnancem. Nedodržení této podmínky v době realizace projektu není sankcionováno.

Příklad: psycholog na 0,5 po 10 měsících práce ze školy odejde/přestěhuje se. Je-li šablona zvolena 12x na 12 měsíců, potom škola vrátí peníze za 2 šablony, ale žádné další sankce za nedodržení 12ti po sobě jdoucích měsíců práce nebudou uděleny.

Souběh práce psychologa/speciálního pedagoga

Obecně, ve školách je možný souběh úvazku stávajícího psychologa/speciální pedagoga (popř. jiné pozice uvedené v šablonách), avšak nesmí docházet k dvojímu financování. Je tedy nutné, aby práce na takové pozici hrazená ze šablon a práce hrazená z jiných zdrojů byla odlišná a náplň práce byla pečlivě specifikována v pracovní smlouvě).