Diskuzní skupiny k mid-term Evaluaci SCLLD

28. 5. 2019 Alena Kováříková

Ve dnech 9. 5. a 14. 5. 2019 jsme uspořádali skupinové diskuze, které se sešly v rámci zpracování střednědobé evaluace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bobrava (tzv. mid-term Evaluace SCLLD). Cílem těchto setkání bylo s partnery, žadateli, příjemci, členy MAS ale i širokou veřejností společně posoudit, zdali zaměření SCLLD stále odpovídá aktuálním problémům a potřebám území MAS. Zejména se jednalo o hledání odpovědí na otázky, zda při realizaci SCLLD „Jdeme správným směrem?“, „Jsou naše cíle stále platné a dosažitelné?“, „Realizujeme správné aktivity odpovídající našim cílům?“. 

Výstupy a stěžejní témata, která se na jednání řešila naleznete v zápisech z jednání: 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem účastníkům za jejich podněty, nápady a připomínky. Společně jsme mohli zhodnotit, zda se MAS ubírá správným směrem a zároveň nám budou postřehy z obou setkání při zpracování mid-term Evaluace nápomocny. 🙂 Více informací k evaluaci a samotné SCLLD zde.