FICHE 1: INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

OPERAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova
ZAMĚŘENÍ Investice do zemědělských podniků
ALOKACE 2 000 000 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ  50 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ 5 000 000 Kč
MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ ŽADATELE 50 % (50 % dotace – možnost navýšení pro mladé začínající zemědělce o 10 %)

POZOR!!! Podporovány budou pouze investiční výdaje do zemědělských podniků, vzniklé nejdříve k datu podání Žádosti o dotaci na MAS.

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.

Obecné podmínky Žádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova přes MAS na tomto odkaze. 

Výše podpory

Podpora je stanovena ve výši 50 % způsobilých výdajů projektu; tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce.

Způsobilé výdaje

 • Stavby, stroje a technologie v zemědělské prvovýrobě,
 • nákup nemovitosti. 

Typové projekty:

 • nákup traktorového návěsu pro přepravu komodit,
 • modernizace technického vybavení,
 • pořízení kontejnerového nosiče a čelního nakladače k malotraktoru, svinovacího lisu, diskové sekačky,
 • investice do chovu dojnic, rekonstrukce stáje pro dojnice,
 • přepravník pro přepravu zvířat,
 • nákup taženého postřikovače,
 • pořízení techniky pro sklizeň píce a nového obraceče píce,
 • nákup průmyslového vysavače, lisu s baličkou,
 • nákup žacího stroje a jiné.

Oprávněný žadatel

 • Zemědělský podnikatel – fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů; k datu podání Žádosti o dotaci je evidována v Evidenci zemědělského podnikatele.

Další podmínky

 • Předmět dotace, který je financován z této Fiche, odpovídá výrobnímu zaměření žadatele – posuzuje se k datu zaregistrování Žádosti o platbu dle LPIS (za rok podání Žádosti o platbu na MAS či rok předcházející), 
 • předmět dotace nesmí sloužit pouze k poskytování služeb,
 • přípustné právní vztahy k nemovitostem, kde budou realizovány stavební výdaje nebo do kterých budou umístěny pořízené stroje, technologie nebo vybavení: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, pacht, věcné břemeno a právo stavby.
 • V případě nákupu mobilního oplocení pro pastevní areál se uspořádání právního vztahu k nemovitostem neprokazuje.

Povinné přílohy Fiche 1 předkládané při podání žádosti o dotaci na MAS :

 • Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání žádosti o dotaci na MAS platný a nejpozději ke dni registrace na SZIF pravomocný odpovídající správní akt stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat – prostá kopie.
 • Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě).
 • Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace – prostá kopie; (lze předložit v listinné podobě);
 • Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy (není-li součástí projektové dokumentace) – prostá kopie.
 • Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (nedokládá se v případě pořízení mobilních strojů).
 • Přílohy stanovené MAS – ty které žadatel přikládal při podání žádosti o dotaci (mají pouze vliv na výši bodového ohodnocení u vybraných preferenčních kritérií projektu).
 • Znalecký posudek v případě nákupu nemovitosti – ne starší než 6 měsíců před podáním žádosti o dotaci na MAS – prostá kopie.
 • Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru; příloha bude požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace bude výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže (viz. Příloha č. 7 Souhlasné stanovisko MŽP – pastevní areály / Příloha č. 7 Souhlasné stanovisko MŽP – vodní drůbež ) – prostá kopie.
 • U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí – prostá kopie.
 • V případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, pak je povinnou přílohou čestné prohlášení žadatele, které je součástí formuláře žádosti o dotaci.

Cenový marketing/ zadávací/ výběrové řízení 

 • Žadatel je povinen provést cenový marketing/výběrové/zadávací řízení na dodavatele zakázky/zakázek v rámci projektu a uzavřít písemnou smlouvu/y či vystavit písemnou objednávku/y.
 • Cenový marketing : 
  1. hodnota zakázky je nižší než 500 tis. Kč bez DPH – žadatel osloví nejméně 3 dodavatele/ provede vyhodnocení z elektronického tržiště. Cenový marketing včetně písemné smlouvy nebo objednávky s vybraným dodavatelem a nabídkových podkladů pro tabulku cenového marketingu předkládá při podání žádosti o platbu.
  2. hodnota zakázka je vyšší nebo rovna 500 tis. Kč bez DPH do 2 mil. Kč (dodávky a služby)/ 6 mil. Kč (stavební práce) – žadatel osloví nejméně 3 dodavatele. Cenový marketing včetně písemné smlouvy s vybraným dodavatelem a nabídkových podkladů pro tabulku cenového marketingu předloží do 63. kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF ke kontrole na MAS.
 • Zadávací/ výběrové řízení žadatel provede u zakázky, jejíž hodnota je vyšší než 2 mil. Kč (dodávky a služby)/ 6 mil. Kč (stavební práce), a to v souladu se zákonem a Příručkou pro zadávání zakázek platnou pro PRV. Kompletní dokumentaci k zadávacímu/ výběrovému řízení včetně podepsané smlouvy s vybraným dodavatelem žadatel předloží do 63. kalendářního dne od finálního data zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF ke kontrole na MAS.

AML zákon „o skutečných majitelích“ – povinnost zápisu žadatelů

 • Žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva nebo právnickou osobou registrovanou mimo režim veřejných rejstříků podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o veřejných rejstřících“), musí být zapsán v Evidenci údajů o skutečných majitelích dle § 118b a násl. zákona o veřejných rejstřících, a to nejpozději, k datu výzvy k prokázání zápisu v Evidenci údajů o skutečných majitelích ze strany ze strany SZIF, Evropské komise nebo Evropského účetního dvora. Upřesní dokládání majetkové struktury dle ALM zákona.
 • Žadatel musí být schopen informace uvedené v Evidenci skutečných majitelů doložit průkaznými dokumenty. Právnické osoby registrované mimo režim veřejných rejstříků podle zákona o veřejných rejstřících doloží skutečného majitele na případnou výzvu SZIF.
 • Registrace do evidence je možná na tomto odkaze: https://issm.justice.cz/.

Finanční zdraví projektu (výdaje projektu jsou vyšší než 1 mil. Kč)

Průřezové přílohy 

Pravidla a manuály pro žadatele

Práce s Portálem farmáře