Následující projekty zaměřené zejména na podporu pracovníků a samotného chodu kanceláře MAS byly spolufinancovány Jihomoravským krajem, v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje“. 

Název projektu: Podpora rozvoje území MAS Bobrava 2020

Doba realizace projektu: 1.1.2020 – 31.12.2020

Příjemce: MAS Bobrava, z.s.

Popis projektu:Cílem místní akční skupiny MAS Bobrava, z.s. je v roce 2020 pokračování v rozvoji hlavní činnosti a plného provozu kanceláře MAS – zejména pak realizace Strategie CLLD, animační činnosti k výzvám, jakož i další činnosti za cílem podpory a aktivizace území MAS. Dále se jedná o přípravu nového programového období 2021-2027. Z tohoto důvodu je nutná podpora pracovníků a kanceláře MAS. Finanční prostředky v rámci tohoto dotačního titulu budou vynaloženy na mzdové náklady pracovníků kanceláře MAS, kteří MAS aktivně zastupují na krajských, celorepublikových a dalších akcích a setkáních, reprezentují zájmy regionu. Dále administrativně podporují chod kanceláře MAS, podílí se na další aktivizaci území MAS, propagaci a osvětově o činnosti MAS. V neposlední řadě se jedná o mzdové náklady na účetní, která zajišťuje chod účetní a mzdové agendy.

Název projektu: Podpora rozvoje území MAS Bobrava 2019

Doba realizace projektu: 1.1.2019 – 31.12.2019

Příjemce: MAS Bobrava, z.s.

Popis projektu:  Cílem místní akční skupiny MAS Bobrava, z.s. je v roce 2019 rozvoj její hlavní činnosti a plného provozu místní akční skupiny – zejména pak realizace Strategie CLLD (vyhlašování a administrace výzev), dále konzultační činnost k výzvám MAS, jakož i animační činnost k výzvám, ale i další činnost za cílem podpory a aktivizace území MAS. Z tohoto důvodu je nutná podpora manažerů a kanceláře MAS. Všechny tyto náležitosti tak vytvoří potřebné podmínky pro úspěšnou realizaci SCLLD.

Název projektu: Podpora rozvoje území MAS Bobrava 2018

Doba realizace projektu: 1.1.2018 – 31.12.2018

Příjemce: MAS Bobrava, z.s.

Popis projektu: Cílem místní akční skupiny MAS Bobrava, z.s. je v roce 2018 rozvoj hlavní činnosti a plného provozu místní akční skupiny. Z těchto důvodů je nezbytné navýšení personálního zajištění komunitně vedeného místního rozvoje o výkonného pracovníka, který bude aktivně komunikovat s regionem, ve kterém území MAS působí. Pro efektivní zacílení a působení na aktéry na venkově budou vytvářeny propagační a informační materiály, pro jejichž tvorbu bude přizván i externí odborník – grafik, aby tyto materiály byly dostatečně poutavé. Všechny tyto náležitosti tak vytvoří potřebné podmínky pro úspěšnou realizaci komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Název projektu: Podpora rozvoje MAS Bobrava

Doba realizace projektu: 1.1.2017 – 31.12.2017

Příjemce: MAS Bobrava, z.s.

Popis projektu: Cílem místní akční skupiny MAS Bobrava, z.s. je v roce 2017 rozvoj hlavní činnosti a zahájení plného provozu místní akční skupiny. Z těchto důvodů je nezbytné navýšení personálního zajištění komunitně vedeného místního rozvoje o výkonného pracovníka, který bude aktivně komunikovat s regionem, ve kterém území MAS působí. Pro efektivní zacílení a působení na aktéry na venkově budou vytvářeny propagační a informační materiály, pro jejichž tvorbu bude přizván i externí odborník – grafik, aby tyto materiály byly dostatečně poutavé. Všechny tyto náležitosti tak vytvoří potřebné podmínky pro úspěšnou realizaci komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Název projektu: Podpora rozvoje MAS Bobrava, z.s.

Doba realizace projektu: 1.1.2016 – 31.12.2016

Příjemce: MAS Bobrava, z.s.

Popis projektu: Cílem místní akční skupiny MAS Bobrava, z.s. je v roce 2016 konsolidace zázemí a zahájení plného provozu místní akční skupiny. Vzhledem k nedávnému založení MAS je nezbytné pro efektivní fungování a provoz MAS zajistit odpovídající kancelářské prostory včetně vybavení. Součástí nákladů projektu jsou i režijní náklady kanceláře. V rámci personálního zajištění je pro další rozvoj hlavní funkce MAS (rozvoj regionu na území 12 obcí) potřebné personální rozšíření o projektového asistenta. Všechny tyto náležitosti tak vytvoří potřebné podmínky pro úspěšnou realizaci komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).