Aktuálně v projektu MAP Šlapanice II

Připravujeme: 

 • Emoční a sociální zralost, Mgr. Jiří Halda, ZŠ Modřice – přesunuto na 3. 11. 2020

aktuality rovněž sledujte na našem facebooku!

Jaro 2019

Na jaře 2019 jsme plánovali pokračovat v realizaci rozjetých aktivit a uspořádat další např. turnaj v deskových hrách pro žáky I. a II. stupně ZŠ. Přesto přišla všemi neočekávaná korona-krize, školy se uzavřely a nám zbyly oči pro pláč? Kdepak, nenechali jsme se odradit a přesunuli jsme se do on-line prostoru, kde jsme pro učitele uspořádali přednášky na téma nadaných dětí, ale i těch, které jsou poznamenány ztíženou sociální situací. Dále jsme zorganizovali online kurzy k distanční výuce. Pro ředitele a vedoucí pracovníky jsme připravili přednášky z oboru legislativy ve školství a dalších odborných témat v návaznosti na pedagogickou praxi. Dále jsme pro žáky základních škol vyhlásili FOTOSOUTĚŽ  na téma „JARO 2020 aneb KARANTÉNA DOMA I V PŘÍRODĚ“. Vítězné příspěvky naleznete na této stránce.

Zima 2019/ 2020

Před Vánocemi vyhlašujeme výsledky literární a výtvarné soutěže na téma „JÁ A MŮJ SVĚT a předáváme ceny. 

 

Začátkem nového roku se zástupci mateřských škol na dva dny vyjíždíme do Černé Hory. Zde absolvujeme semináře na témata „Umíme identifikovat a rozvíjet nadané děti ve velmi útlém věku,“ aktuální právní úpravy činnosti MŠ a celodenní workshop na téma efektivní komunikace s rodiči. 

 

Dále pokračujeme v realizaci všech rozjetých aktivit – logopedické workshopy, technické MŠ a ZŠ, čtenářská pregramotnost, turnaj v deskových hrách, rodilý mluvčí, výjezdy do středisek EVVO, setkání s družinářkami a dalších. Velkého ohlasu se dostává přednáškám pro rodiče na téma Emoční a sociální zralost. 

 

Podzim 2019 

Se začátkem nového školního roku navštěvujeme všechny řediteli a spolu s listy aktivit a pozvánkami na nejbližší akce jim předáváme kalendář akcí na školní rok 2019/ 2020.  Dále opět vyhlašujeme literární a výtvarnou soutěž, tentokrát na téma „JÁ A MŮJ SVĚT“. S novým školním rokem rozjíždíme i nové aktivity. Jednou z nich jsou logopedické workshopy pro rodiče v MŠ vedené zkušenou logopedkou. Dále se jedná o semináře na témata podpory nadaných dětí, sociálně právní ochrany dětí či setkání se zástupci ČŠI. Dále pokračujeme v úspěšném sdílení rodilých mluvčí a návštěvách středisek EVVO.

   

Novou aktivitou je rovněž turnaj v deskových hrách pro žáky I. a II. stupně ZŠ. Zapojené školy jsme vybavily sadou logických a deskových her, paní učitelky společně se zástupci Hracího a deskového centra Legie z.s. proškolili s pravidly her, ať s žáky mohou trénovat na turnaj, který se uskuteční na jaře roku 2020. Dále rozvíjíme čtenářskou pregramotnost v MŠ, školám jsme opět dodali knížky a vybavili je metodikami. 

 

Pokračujeme v podpoře technických školek a nově zapojujeme do polytechniky i žáky 1. a 2. tříd ZŠ.  Všechny zapojené školy od nás obdržely potřebné vybavení – balsu, nářadí, pracovní ponky a začínáme pracovat. Nejdříve všechny paní učitelky školíme s prací s nářadím a balsou, dále naši lektoři navštíví všechny nově zapojené MŠ a ZŠ a zrealizují zde ukázkové/ projektové hodiny přímo ve školách. 

Začátkem listopadu se se zástupci ZŠ scházíme na dvoudenním setkání v Olomoučanech, kde si vzájemně vyměňujeme zkušenosti, dovídáme se více o tématu krizové komunikace školy, o projektech eTwinning a Erasmus a aktuální právní úpravě činnosti ZŠ. 

 

V neposlední řadě aktualizujeme obsazení a témata některých pracovních skupin. Pracovní skupiny je schází nad tématy:

 • PS Financování
 • PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
 • PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
 • PS Rovné příležitosti
 • PS pro další témata:  Předškolní vzdělávání a péče
 • PS digitální kompetence 

Léto 2019  

Koncem školního roku na jednání Řídícího výboru schvalujeme finální verzi aktivit na školní rok 2019/2020 a představujeme je školám. Školy si  vybírají aktivity, do kterých se chtějí zapojit a my přes prázdniny začínáme s přípravou na jejich realizace. Pro školy zpracováváme listy aktivit s jejich podrobným popisem, domlouváme lektory na semináře, logopedické workshopy pro rodiče, dvoudenní setkávání, workshopy k technickým školkám, rodilé mluvčí a mnohé další.   

A abychom byli nejenom pro naše školy snadno zapamatovatelní, ale i jednotní, dáváme dohromady novou vizualizaci a vniká naše nové logo. 

Jaro 2019  

Na jaře pokračujeme v rozjetých aktivitách a přidáváme další. Rodilí mluvčí pokračují ve výuce, v rámci technických školek stále vyrábíme, jezdíme do středisek EVVO a pracujeme s knížkami v rámci rozvoje čtenářské pregramotnosti.

 

V dubnu se na MÚ Šlapanice se zástupci škol scházíme na další zajímavé téma – sociálně právní ochrana dětí v ORP Šlapanice. V měsíci květnu se scházíme se zástupci základních škol na dvoudenním setkáním v Zaječí, kde přítomné seznamujeme s našimi aktivitami, absolvujeme přednášky na téma syndromu vyhoření a legislativních změn v oboru školství.

 

V květnu se poprvé scházíme s družináři na sdílení dobré praxe. Začátkem června se schází všechny pracovní skupiny, které si vzájemně představují a diskutují nad aktivitami na školní rok 2019/2020 vzešlé z pracovních skupin. V červnu se scházíme na dvoudenním setkání se zástupci škol v Blansku. Zde představujeme akční plán na školní rok 2019/2020, máme seminář na téma emoční a sociální zralost a vzájemně si vyměňujeme zkušenosti. 


Zima 2018/ 2019  

Příprava a realizace aktivit na školní rok 2018/2019 je v plném proudu. Domlouváme rodilé mluvčí, kteří mají žákům na základních školách pomoci s dalším učením cizích jazyků zábavnější formou, školy vysíláme na programy ve střediscích EVVO, mateřské školky zásobujeme knihami pro podporu čtenářské pregramotnosti a v nepolední řadě vyhlašujeme výsledky Literární a výtvarné soutěže na téma „Znám dobře svoji školku/školu?“ 

  

Začátkem nového roku jsme uspořádali první dvoudenní setkání zástupců mateřských škol na brněnské přehradě. Účastníkům jsme představili naše aktivity, seznámili je s konceptem technických školek, dozvěděli jsme se něco k syndromu vyhoření a jak mu předcházet a také se vzájemně inspirovali a předali si zkušenosti z praxe.  V únoru jsme paní učitelky s technickými školkami seznámili, proškolili s prací s nářadím a materiálem. MŠ jsme následně materiálně vybavili a začali domlouvat první návštěvy lektorů ve školkách, kde jsme koncept dále představili rodičům a začali jsme s dětmi vesele vyrábět. 

 

Podzim 2018 

Začátkem září roku 2018 po roční odmlce začínáme s realizací projektu MAP Šlapanice II. Projekt navazuje na předchozí projekt MAP Šlapanice (více o projektu zde), jehož hlavním cílem bylo oslovit a zaktivizovat školy na území OR Šlapanice, stanovit si priority a cíle rozvoje vzdělávání na Šlapanicku a začít plánovat první aktivity, které mají tyto cíle převést do praxe. 

Jedním z prvních úkolů bylo schválit obsazení Řídícího výboru projektu, který je hlavním orgánem celého projektu. Řídící výbor se poprvé sešel 10. 10. 2018, kdy si zvolil svého předsedu, schválil akční plán na školní rok 2018/2019, schválil obsazení pracovních skupin a aktualizaci strategického rámce investic (celý zápis z jednání zde). 

Členové pracovních skupin – pedagogové, ředitelé, odborníci z daných oblastí se dle potřeby v průběhu roku scházejí nad tématy, jímž se konkrétní pracovní skupina zabývá. Pracovní skupiny tato témata řeší v souvislosti se vzděláváním na Šlapanicku, hledají cesty pro řešení různých problematických oblastí, navrhují jak vzdělávání zlepšit a jaké aktivity v rámci projektu realizovat. Jedná se o následující tematické pracovní skupiny: 

 • PS Financování
 • PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
 • PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
 • PS Rovné příležitosti
 • PS pro další témata:  Předškolní vzdělávání a péče

Zároveň začínáme s přípravou a realizací aktivit na školní rok 2018/ 2019. Jednou z prvních aktivit je vyhlášení Literární a výtvarné soutěže na téma „Znám dobře svoji školku/školu?“