FICHE 3: NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH 

OPERAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova
ZAMĚŘENÍ Neproduktivní investice v lesích
ALOKACE 1 958 000 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ  50 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ 5 000 000 Kč
MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ ŽADATELE 0 % (100 % dotace)

POZOR!!! Podpořeny budou pouze investiční výdaje, vzniklé nejdříve po datu podání Žádosti o dotaci na MAS

Podpora je zaměřena na projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí apod.  

Obecné podmínky Žádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova přes MAS na tomto odkaze. 

Výše podpory

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Způsobilé výdaje

 • opatření vedoucí k:
  • posílení rekreační funkce lesa (značení, stezky pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, herní a naučné prvky, fitness prvky),
  • usměrňování návštěvnosti území (odpočinková stanoviště, přístřešky, informační tabule, závory),
  • údržbě lesního prostředí (např. zařízení k odkládání odpadků),
  • bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně apod.),
 • nákup pozemku.

Typové projekty:

 • rozmístění laviček a jiných odpočinkových stanovišť podél stezky,
 • zřízení naučné stezky s informačními tabulemi,
 • umístění odpadkových košů a jiné.

Oprávnění žadatelé

 • vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL,
 • sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.

Další podmínky

 • Projekt lze realizovat na PUFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000,
 • PUFL musí být zařízeny platným lesním hospodářským plánem nebo platnou hospodářskou osnovou,
 • Projekt musí mít motivační účinek = předložení Žádosti o dotaci před zahájením prací, tj. způsobilost výdajů až po podání Žádosti o dotaci,
 • přípustné právní vztahy k nemovitostem, na kterých budou realizovány stavební výdaje: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, pacht, výpůjčka, věcné břemeno a právo stavby.
 • Nelze podpořit stezky širší než 2 m a lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely lesního hospodářství, stavební výdaje na stavební obnovu a zhodnocení kulturního dědictví venkova, novou výsadbu/obnovu zeleně, provozní výdaje, následnou údržbu a péči a rozhledny.

Povinné přílohy Fiche 3 předkládané při podání žádosti o dotaci na MAS:

 • Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak platný a ke dni předložení přílohy pravomocný odpovídající správní akt stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat – prostá kopie.
 • Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě).
 • Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace – prostá kopie; (lze předložit v listinné podobě);
 • Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy (není-li součástí projektové dokumentace) – prostá kopie
 • Formulář pro posouzení finančního zdraví žadatele – pokud způsobilé výdaje projektu, ze kterých je stanovena dotace překročí 1 000 000 Kč; podmínky hodnocení, definice a výpočet finančního zdraví jsou uvedeny v Metodice výpočtu finančního zdraví rovněž zveřejněné na internetových stránkách eagri.cz/prv zde a szif.cz zde, Kalkulátor pro výpočet finančního zdraví, Podrobný postup pro doložení příloh příloh k FZ přes PF / Zjednodušený postup pro doložení příloh k FZ přes PF;  Podmínka splnění finančního zdraví se nevztahuje naobce, svazky obcí, příspěvkové organizace, spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, církevní organizace a náboženské společnosti, nadace a veřejné VŠ a školní statky/podniky.
 • Znalecký posudek v případě nákupu nemovitosti – ne starší než 6 měsíců před podáním žádosti o dotaci na MAS – prostá kopie.
 • Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (nedokládá se v případě pořízení mobilních strojů).
 • Přílohy stanovené MAS (nepovinné) – bodové zvýhodnění. 

Bližší informace a důležité dokumenty naleznete pod níže uvedenými odkazy: