FICHE 2: PODPORA INVESTIC NA ZALOŽENÍ NEBO ROZVOJ NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ 

OPERAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova
ZAMĚŘENÍ Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
ALOKACE 4 000 000 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ  50 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ 5 000 000 Kč
MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ ŽADATELE 75 % (25 % dotace) velké podniky

65 % (35 % dotace) střední podniky

55 % (45 % dotace) malé a mikro podniky

PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZEV Prosinec 2017

POZOR!!! Podporovány budou pouze investice, vzniklé nejdříve k datu podání Žádosti o dotaci na MAS do vybraných nezemědělských činností, dle CZ-NACE. Vymezení konkrétních podporovaných činností naleznete v tomto seznamu a rovněž v pravidlech 19. 2. 1, jedná se o činnosti z následujících sekcí: 

C – zpracovatelský průmysl M – profesní, vědecké a technické činnosti
F – Stavebnictví N – administrativní a podpůrné činnosti
G – Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motor. vozidel P – vzdělávání
I – ubytování, stravování a pohostinství R – kulturní, zábavní a rekreační činnosti
J – informační a komunikační činnosti S – ostatní činnosti

 

Za danou Fichi v dané výzvě MAS je možné podat pouze jednu Žádost o dotaci konkrétního žadatele na stejný předmět podnikání (dle skupiny klasifikace ekonomických činností CZ NACE); tj. žadatel může v rámci jedné výzvy podat více Žádostí o dotaci, a to jak v rámci jedné Fiche, tak více Fichí, přičemž každá z těchto Žádostí o dotaci se musí vztahovat k jiné z činností v rámci klasifikace CZ-NACE.

Výše podpory:

 • 25 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro velké podniky,
 • 35 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky,
 • 45 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky.

Způsobilé výdaje:

 • stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí),
 • pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost – zařízení, užitkové vozy kategorie N1, vybavení, hardware, software včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání,
 • doplňující výdaje (představují max. 30 % výdajů projektu) – úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně,
 • nákup nemovitosti.

Typové projekty:

 • pořízení mobilního štěpkovače, gravírovacího stroje, štípacího automatu,
 • rekonstrukce střechy provozovny, přístavba restaurace, rozšíření služeb pro využití volného času,
 • modernizace pokojů pro hosty, stávající kuchyně, rekonstrukce vytápění ubytovacího zařízení,
 • rozšíření činností autoopravny, obnova prodejny smíšeného zboží
 • koupě užitkového vozu do 3,5t,
 • rozšíření strojního vybavení truhlářské dílny a jiné.

Oprávnění žadatelé:

 • Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci (mikro-velké podniky).

Další podmínky:

 • sportovní, zábavní a rekreační činnosti a Stravování a pohostinství mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku nebo ubytovací kapacitu;
 • je-li součástí projektu ubytovací zařízení musí mít kapacitu min. 6 pevných lůžek a max. 40 pevných lůžek (kapacita 40 lůžek se vztahuje k ubytovacímu zařízení splňujícímu samostatný funkční celek);
 • v případě, že je projekt týkající se ubytování realizován na území obce, kde se vybírají místní poplatky z cestovního ruchu (poplatek z ubytovací kapacity, rekreační poplatek), se žadatel přihlásí k poplatkové povinnosti u obce, a to nejpozději k datu předložení Žádosti o platbu na MAS;
 • v případě uvádění produktů na trh a zpracování produktů se nesmí jednat o produkty uvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU
 • v případě výstavby a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv musí většina vyrobeného paliva žadatelem (více než 50 %) sloužit k prodeji nebo být využita pro nezemědělskou činnost;
 • nelze podpořit nákup zemědělských a lesnických strojů;
 • žadatel musí dodržet kategorii podniku (malý, střední), kterou deklaroval při podání žádosti o dotaci na MAS, i ke dni podpisu Dohody, případně může svoji kategorii zmenšit;
 • přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, věcné břemeno. V případě pozemku pod stavbou je přípustný také nájem.
 • přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené stroje, technologie nebo vybavení jsou:: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, výpůjčka, věcné břemeno.
 • v případě realizace projektu na cizích pozemcích lze nahradit doklad o vlastnictví či nájemní smlouvu písemným souhlasem vlastníků dotčených pozemků s realizací projektu.

Přílohy Fiche 2 předkládané při podání žádosti o dotaci na MAS:

 • V případě, že se projekt týká činností Sportovní, zábavní a rekreační činnosti (R 93) a Stravování a pohostinství (I 56) dle CZ NACE, doloží žadatel dokument prokazující, že v okruhu 10 km od místa realizace se nachází objekt venkovské turistiky s návštěvností min. 2000 osob/rok;
 • V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na zásadní změnu výrobního postupu, pak Kartu majetku pro majetek užívaný při činnosti, jež má být modernizována – prostá kopie.
 • V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny, pak Kartu majetku znovupoužitého majetku – prostá kopie.

Bližší informace a důležité dokumenty naleznete pod níže uvedenými odkazy: