FICHE 1: INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

OPERAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova
ZAMĚŘENÍ Investice do zemědělských podniků
ALOKACE 2 000 000 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ  50 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ 5 000 000 Kč
MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ ŽADATELE 50 % (50 % dotace – možnost navýšení pro mladé začínající zemědělce o 10 %)

POZOR!!! Podporovány budou pouze investiční výdaje do zemědělských podniků, vzniklé nejdříve k datu podání Žádosti o dotaci na MAS.

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku. Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.

Výše podpory:

Podpora je stanovena ve výši 50 % způsobilých výdajů projektu; tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce.

Způsobilé výdaje:

 • stavby, stroje a technologie v živočišné výrobě,
 • stavby, stroje a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu,
 • peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku,
 • nákup nemovitosti.

Typové projekty:

 • nákup traktorového návěsu pro přepravu komodit,
 • modernizace technického vybavení,
 • pořízení kontejnerového nosiče a čelního nakladače k malotraktoru, svinovacího lisu, diskové sekačky,
 • investice do chovu dojnic, rekonstrukce stáje pro dojnice,
 • přepravník pro přepravu zvířat,
 • nákup taženého postřikovače,
 • pořízení techniky pro sklizeň píce a nového obraceče píce,
 • nákup průmyslového vysavače, lisu s baličkou,
 • nákup žacího stroje a jiné.

Oprávněný žadatel:

 • Zemědělský podnikatel – fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů; k datu podání Žádosti o dotaci je evidována v Evidenci zemědělského podnikatele.

Další podmínky:

 • produkce peletárny musí být spotřebována v zemědělském podniku (zemědělský podnik = všechny provozovny a zařízení spravované v rámci jednoho IČ),
 • předmět dotace musí odpovídat výrobnímu zaměření žadatele,
 • předmět dotace nesmí sloužit pouze k poskytování služeb,
 • přípustné právní vztahy k nemovitostem, kde budou realizovány stavební výdaje nebo do kterých budou umístěny pořízené stroje, technologie nebo vybavení: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem, nájem, pacht, věcné břemeno a právo stavby.

Přílohy Fiche 1 předkládané při podání žádosti o dotaci na MAS :

 • Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru; příloha bude požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace bude výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže (viz. Příloha č. 7 Souhlasné stanovisko MŽP – pastevní areály / Příloha č. 7 Souhlasné stanovisko MŽP – vodní drůbež ) – prostá kopie.
 • U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování nebo souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí – prostá kopie.
 • V případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, pak je povinnou přílohou čestné prohlášení žadatele, které je součástí formuláře žádosti o dotaci.

Bližší informace a důležité dokumenty naleznete pod níže uvedenými odkazy: