Plánovaná alokace programového rámec PRV je pro období 2016-2023 ve výši 8 338 000 Kč. Ta bude mezi jednotlivé Fiche rozdělena následovně: 

1. Investice do zemědělských podniků 24, 0% 2 000 000,00 Kč
2. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 48,0 % 4 000 000,00 Kč
3. Neproduktivní investice v lesích 23,5 % 1 958 000,00 Kč
4. Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 4,5 % 380 000,00 Kč

Datum zahájení realizace projektů v rámci PRV je nejdříve od k datu podání Žádosti o dotaci na MAS a musí být realizovány do 24 měsíců od podpisu dohody o poskytnutí dotace. 

Minimální výše způsobilých výdajů projektu je 50 000 Kč, maximální výše způsobilých výdajů projektu 5 000 000 Kč. Spoluúčast žadatele se liší dle jednotlivých Fichí. Podrobnější informace k jednotlivých Fichím naleznete v menu vpravo.

Aktuální znění Interních postupů PRV MAS Bobrava, z.s. naleznete na tomto odkaze, přílohy interních postupů zde.

Společné podmínky pro všechny Fiche (oblasti podpory):

 • Kritéria přijatelnosti projektu:
  • projekt lze realizovat na území příslušné MAS,
  • projekt je v souladu s SCLLD příslušné MAS.
 • za danou Fichi v dané výzvě MAS je možné podat pouze jednu Žádost o dotaci konkrétního žadatele na stejný předmět podnikání (dle skupiny klasifikace ekonomických činností CZ NACE); tj. žadatel může v rámci jedné výzvy podat více Žádostí o dotaci, a to jak v rámci jedné Fiche, tak více Fichí, přičemž každá z těchto Žádostí o dotaci se musí vztahovat k jiné z činností v rámci klasifikace dle CZ-NACE
 • doba udržitelnosti projektu je 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace;
 • místem realizace je místo, kde jsou umístěny všechny nemovitosti/technologie (včetně souvisejících objektů) /jiný movitý majetek, které jsou předmětem projektu;
 • žádost o dotaci musí splnit minimální počet bodů stanovený MAS pro příslušnou Fichi;
 • žadatel zabezpečuji financování projektu nejprve z vlastních zdrojů – dotace je proplacena až po předložení žádosti o platbu; 
 • v případě nákupu nemovitosti musí být příjemce dotace vlastníkem nemovitosti nejpozději k datu podání žádosti o platbu (vlastnictví – výpisem z katastru nemovitostí, kde je žadatel uveden jako vlastník nemovitosti);
 • realizací projektu vznikne samostatný funkční celek;
 • v případě, že se žadatel zavázal vytvořit pracovní místo musí postupovat podle Metodiky tvorby nových pracovních míst, která je uvedena v Příloze 14 Pravidel – Metodika tvorby pracovních míst; povinnost vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace na účet žadatele;
 • udržitelnost vytvořených pracovních míst:
  • 3 roky od data převedení dotace na účet příjemce dotace u malých a středních podniků,
  • 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace u velkých podniků.
 • pokud způsobilé výdaje projektu, ze kterých je stanovena dotace překročí 1 000 000 Kč, má žadatel povinnost prokázat finanční zdraví žadatele!!; podmínky hodnocení, definice a výpočet finančního zdraví jsou uvedeny v Metodice výpočtu finančního zdraví rovněž zveřejněné na internetových stránkách eagri.cz/prv zde a szif.cz zde, Kalkulátor pro výpočet finančního zdraví, Podrobný postup pro doložení příloh příloh k FZ přes PF / Zjednodušený postup pro doložení příloh k FZ přes PF;  Podmínka splnění finančního zdraví se nevztahuje naobce, svazky obcí, příspěvkové organizace, spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, církevní organizace a náboženské společnosti, nadace a veřejné VŠ a školní statky/podniky.
 • pokud předpokládaná hodnota zakázky přesáhne nebo je rovna 400 000,- Kč bez DPH (v případě, že je zakázka zadávána žadatelem, který je zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ) nebo 500 000,- Kč bez DPH je žadatel povinen uskutečnit výběrové řízení. Řídí se přitom Příručkou pro zadávání veřejných zakázek, kterou rovněž nalezne na stránkách eagri.cz/prv zde a www.szif.cz zde;
 • pokud předpokládaná hodnota zakázky nepřesáhne výše uvedené částky provede příjemce dotace tzv. cenový marketing v souladu s kapitolou 8 Pravidel 19.2.1.

Dotaci nelze poskytnout na:

 • pořízení použitého movitého majetku – v případě strojů se jedná o stroj, který byl vyroben v období tří let před rokem podání Žádosti o dotaci na MAS a nebyl používán;
 • v případě zemědělských investic:
  • nákup platebních nároků, zemědělských produkčních práv,
  • nákup zvířat, osiv, sadby, krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin,
  • jednoletých rostlin a jejich vysazování (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak);
 • DPH u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u finančního úřadu;
 • prosté nahrazení investice;
 • kotle na biomasu a bioplynové stanice a stavby s ní provozně spjaté;
 • závlahové systémy včetně těch ve sklenících, fóliovnících a kontejnerovnách a studny včetně průzkumných vrtů;
 • výdaje týkající se včelařství, rybolovu, akvakultury včetně jejich produktů;
 • zpracování produktů rybolovu a akvakultury a medu;
 • obnovu vinic;
 • oplocení vinic a sadů;
 • technologie pro zpracování vinných hroznů, které obsahují:
  • dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů,
  • speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vín (tzv. vinifikátor),
  • cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami.
 • nákup vozidel kategorie L a M a N (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak);
 • pořízení technologií, které slouží k výrobě elektrické energie – za technologie sloužící k výrobě elektrické energie se považují technologie, které jsou použity primárně za účelem výroby elektřiny a jsou napojeny do elektrické sítě, vč. vnitropodnikových.

Povinné přílohy předkládané při podání žádosti o dotaci na MAS (platné pro všechny 3 Fiche):

 • Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak platný a ke dni předložení přílohy pravomocný odpovídající správní akt stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat – prostá kopie.
 • Pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace – prostá kopie (lze předložit v listinné podobě).
 • Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace – prostá kopie; (lze předložit v listinné podobě);
 • Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy (není-li součástí projektové dokumentace) – prostá kopie
 • Formulář pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání vyžadováno (viz. výše). „Žadatel dodává na SZIF aktivní .pdf, který si vygeneruje na Portálu farmáře. Zde zvolí typ formulářů dle způsobu vedení účetnictví v plném/ zjednodušeném rozsahu, nebo daňové evidenci. Podklady pro výpočet finančního zdraví se nepředkládají jako příloha ŽoD, ale samostatně přes nabídku Portálu Farmáře „Finanční zdraví (FZ)“.
 • Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků podle velikosti dle Přílohy č. 5 Pravidel – interaktivní elektronický formulář zde manuál k vyplnění interaktivního formuláře. 
 • Znalecký posudek v případě nákupu nemovitosti – ne starší než 6 měsíců před podáním žádosti o dotaci na MAS – prostá kopie.
 • Fotodokumentace aktuálního stavu místa realizace projektu (nedokládá se v případě pořízení mobilních strojů).
 • Přílohy stanovené MAS (nepovinné)- bodové zvýhodnění. 

Povinné přílohy předkládané po zaregistrování žádosti o dotaci na RO SZIF:

 • V případě realizace výběrového/zadávacího řízení kompletní dokumentace k výběrovému/zadávacímu řízení včetně podepsané smlouvy s vítězným dodavatelem a dokladu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v případě, že smlouva musí být dle zákona o registru smluv povinně uveřejněna. Podrobné informace jsou uvedeny v kapitole 8 obecných podmínek Pravidel. Seznam dokumentace k výběrovému/zadávacímu řízení, je k dispozici na internetových stránkách eagri.cz/prv zde a www.szif.cz zde. V listinné podobě lze předložit: nabídky uchazečů, projektová/technická dokumentace k zadávací dokumentaci, slepý položkový rozpočet.
 • Formulář žádosti o dotaci aktualizovaný dle výsledku výběrového/zadávacího řízení.

Pravidla a manuály pro žadatele

Pravidla pro žadatele 19.2.1 PRV

Prohlášení podniku o zařazení do kategorie podniku

Zadávání veřejných zakázek

Další pravidla a příručky