Výsledek obrázku pro logo IROP

Název projektu: Režie MAS Bobrava

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005457

Doba realizace projektu: 1. 4. 2015 – 31. 8. 2017

Příjemce: MAS Bobrava, z.s.

Projekt je zaměřen na zajištění dostatečných kapacit pro úspěšnou přípravu a     realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bobrava, a   taktéž animační aktivity v oblasti OP VVV.

Cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, podpora   aktivizace občanů území MAS, budování partnerství a podporování dobrovolné   činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkovského regionu. Cílem projektu je   také realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bobrava,   účelem realizace strategie je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a   aktivizace místního potenciálu. Zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území,   které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb   území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení   zaměstnanosti v území, zlepšení životního prostředí.

 Aktivity projektu:

1) Přípravné, podpůrné činnosti – příprava a úpravy strategie CLLD v rozsahu   Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů pro programové období 2014 –   2020, vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů MAS a přípravu a aktualizaci   interních postupů MAS., zpracování výzvy MAS a hodnoticích kritérií. Průběžná   aktualizace webových stránek MAS, uchovávání dokladů o administrativní činnosti,   součinnost s ŘO, CRR či platební agenturou SZIF (aktivní spolupráce při přípravě   seminářů pro žadatele a příjemce).

2) Animace strategie CLLD a škol – propagace strategie CLLD, animace škol –   metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon, školení pro žadatele a   příjemce ZŠ a MŠ, konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání zakázek,   povinné publicitě.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z prostředků EU.