ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ

OPERAČNÍ PROGRAM Integrovaný regionální operační program
ZAMĚŘENÍ Podpora infrastruktury mateřských škol

Podpora infrastruktury základních škol

Podpora infrastruktury zájmového, neformální a celoživotního učení

ALOKACE 7 099 010 Kč
MIN. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 300 000 Kč
MAX. VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA PROJEKT 3 000 000 Kč
MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ ŽADATELE 5 % (95 % dotace)
PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZEV březen 2018

 

POZOR!!! Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu.

POZOR!!! Prostory podpořené z IROP musí být vždy bezbariérově dostupné. Základním požadavkem je zajištění bezbariérové toalety a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor podpořených z IROP. Další stavební úpravy podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. jsou způsobilým výdajem v hlavní aktivitě a žadatel popisuje potřebnost těchto úprav ve Studii proveditelnosti. Pokud je zařízení již bezbariérové a dostupnost prostor bude zajištěna, žadatel popíše tento stav rovněž ve Studii proveditelnosti.

POZOR!!! Všechny projekty, které se budou přihlašovat do výzvy MAS Bobrava, budou muset mít v době podání žádosti o podporu:

 • schválené Územní rozhodnutí nebo vydán územní souhlas (či veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení) – pokud je to relevantní,
 • podanou žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně vydané stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (či veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení) – pokud je to relevantní,
 • projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby – pokud je to relevantní,
 • musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP (školy a školská zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů).

V rámci specifického cíle 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení budou podpořeny následující oblasti:

1.Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity zařízení, které zajišťuje péči, výchovu a vzdělávání dětí ve věku do 3 let a v předškolním věku.

Hlavní podporované aktivity:

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
 • pořízení vybavení budov a učeben,
 • pořízení kompenzačních pomůcek.

 Vedlejší podporované aktivity:

 • demolice související s realizací projektu,
 • pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení,
 • pořízení herních prvků,
 • úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky),
 • projektová dokumentace, EIA,
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),
 • povinná publicita.

Oprávnění žadatelé:

 • zařízení péče o děti do 3 let,
 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání,
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti,
 • kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji,
 • obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve, církevní organizace,
 • organizační složky státu,
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu.

2. Infrastruktura základních škol

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS.

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Hlavní zaměření projektu musí vést ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích::

 • komunikace v cizích jazycích,
 • přírodní vědy,
 • technické a řemeslné obory,
 • práce s digitálními technologiemi.

Dále k budování bezbariérovosti a zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu.

Hlavní podporované aktivity:

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
 • pořízení vybavení budov a učeben,
 • pořízení kompenzačních pomůcek,
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

Vedlejší podporované aktivity:

 • demolice související s realizací projektu,
 • pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy,
 • úpravy zeleně a venkovního prostranství,
 • projektová dokumentace, EIA,
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
 • pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),
 • povinná publicita.

Oprávnění žadatelé:

 • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání,
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit,
 • kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve, církevní organizace,
 • organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

3. Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní učení

Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě na zvýšení nedostatečné kapacity pro zájmové, neformální nebo celoživotní vzdělávání v území. Účelem podporovaných aktivit je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích:

 • komunikace v cizích jazycích,
 • přírodní vědy,
 • technické a řemeslné obory,
 • práce s digitálními technologiemi.

Projektové žádosti musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo Krajským akčním plánem vzdělávání.

Hlavní podporované aktivity:

 • stavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání,
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
 • pořízení vybavení budov a učeben,
 • pořízení kompenzačních pomůcek.

Vedlejší podporované aktivity:

 • demolice související s realizací projektu,
 • úpravy zeleně a venkovního prostranství,
 • projektová dokumentace, EIA,
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
 • pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),
 • povinná publicita.

Oprávnění žadatelé:

 • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání,
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit,
 • kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve, církevní organizace,
 • organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Bližší informace k podpoře infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení naleznete pod níže uvedenými odkazy:

Text výzvy IROP 68

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP 68

P1_Postup pro podání žádosti v MS2014+

P2A_Podmínky RoD (pro PO OSS) – vzor pro Infrastruktura pro MŠ

P2B_Podmínky RoD – vzor pro aktivitu Infrastruktura pro MŠ

P2C_Podmínky StV – vzor pro aktivitu Infrastruktura pro MŠ

P2D_Krácení pen. prostř. při porušení Pod.Dopisu MMR_StV – vzor pro Infrastruktura pro MŠ

P2E_Podmínky RoD (pro PO OSS) – vzor pro aktivity Infrastruktura pro ZŠ, SŠ a VOŠ, CŽV

P2F_Podmínky RoD – vzor pro aktivity Infrastruktura pro ZŠ, SŠ a VOŠ, CŽV

P2G_Podmínky StV – vzor pro aktivity Infrastruktura pro ZŠ, SŠ a VOŠ, CŽV

P2H_Krácení pen. prostředků při porušení Pod. Dopisu MMR_StV – vzor

P3_Metodické listy indikátorů

P4A_Osnova_studie_proveditelnosti – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

P4B_Osnova_studie_proveditelnosti – Infrastruktura ZŠ

P4D_Osnova_studie_proveditelnosti – Infrastruktura pro další vzdělávání

P5A_Seznam SO ORP se sociálně vyloučenými lokalitami

P5B_Seznam SO ORP bez sociálně vyloučených lokalit

P6_ Dokladování způsobilých výdajů

P7A_Standard konektivity ZŠ

P8A_Podporované obory klíčových kompetencí

P8B_Podporované obory klíčových kompetencí_NSK